هرمان اف بورنر پیشگام در صنعت

برلین پس از جنگ توسط سوء تغذیه و بیماری های گوناگون تهدید می شد. این مطلب دلیل به وجود آمدن یک مغازه کوچک در تاریخ 12 آپریل 1947 در خیابان اصلی برلین شونبرگ توسط شخصی به نام هرمان اف برنر شد که در آن اقدام به تولید محصولات درمانی دارویی نمود. علاقه او نسبت به نهضت جدیدی که پس از شروع قرن جدید در حال شکل گرفتن بود و فقط توسط تعداد معدودی دنبال می شد، منجر به جمع آوری نیرو، دانش و روح نوآوری و خصوصاً ارزش گزاری وی بر روی کیفیت گردید. این اصول همان‌هایی هستند که در تأسیس برند باکاناسان در سال 1945 لحاظ گردیدند.

سیر موفقیت باکاناسان

در سال تولد این برند یعنی 1945 هرمان اف برنر توانست برای اولین بار در تاریخ آلمان عصاره سیر را به صورت کپسول وارد بازار نماید. این کپسول های بهداشتی که با بسته های تحت فشار به نام بلیستر در آن زمان ارائه شدند تا به امروز میلیون ها بار دیگر عرضه و تکثیر شده اند.